Aia kujundamine ei erine kuigivõrd hoone kavandamisest

Aeda kujundades varu aega ja kannatust.

FOTO: Panther Media/Scanpix

Koduaed on sama tähtis kui on inimese eluruumid. Oskuslikult planeeritud aed pakub lisaks silmailule ka rohkelt avastamisrõõmu ning mugavust aastakümneteks.

Maastikuarhitekti eesmärgiks on luua head välisruumi, töötada välja ruumilisi terviklahendusi ning säilitada ja tuua esile maastiku eripära ja väärtusi. Koduaia elukeskkonna pidev hooldus ning oskuslik plaanimine tagavad selle jätkusuutlikkuse ning tervise. Kui soovid aga kevadel ehitada, tuleb juba suvel või sügisel kavandama hakata.

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika

Koduaia ehitusprojekti koostamine on tunduvalt odavam kui ise ehitamine. Seetõttu tasub investeerida aega rahulikult läbikaalutud maastikukujunduse koostamisse, panna kokku rajamise eelarve ning võtta kogu vajaminev aeg maastikuehitustöödeks. Kui tervikpilt puudub, ei ole otstarbekas niisama kuskilt otsast nokitsema hakata. Esmalt tuleb sõnastada lähteülesanne ning aia tulevased eesmärgid.

Järgmisena tuleks selgeks teha, kas kõikide nende eesmärkide saavutamisel on endal piisavalt huvi ja hakkamist või tuleb kaasata mõni pädev spetsialist.

«Kui on olemas lähteülesanne, saab sellega juba maastikuarhitekti poole pöörduda, kes aitab seda täpsustada. Mõistlik on kohapeal teha üks konsultatsioon, mille käigus oskab spetsialist panna paika täpsema lähteülesande ja vastavalt sellele koostada hinnapakkumise, anda juhiseid aia geodeetilise mõõdistuse koostamiseks, viidata vajalikele lisauuringutele,» ütleb Tajuruum OÜ volitatud maastikuarhitekt Terje Ong.

Nagu ütleb vanasõna «üheksa korda mõõda, üks kord lõika». Kui plaanis on ka väiksemad tööd aias, aga tervikpilt veel puudub, soovitab Terje Ong jätkata eskiisi koostamisega. Eskiisiga pannakse tema ütlust mööda paika aia üldilme ja erinevate funktsioonidega ruumid, maastikuarhitektuuri kontseptsioon, teede ja platside paiknemine üksteise suhtes ning aia üldmulje, haljastuse iseloom, välisvalgustus, ka väikevormid.

Ehitusprojektiga saab vajalikud kooskõlastused, selle abil on võimalik juba küsida konkreetseid hinnapakkumisi, leida sobiv ehitaja ning asuda tegutsema.

Teisaldatavad lahendused annavad rohkem mänguruumi

Erinevalt avalikust ruumist on aed see koht, kus võiks Ongi sõnul olla rohkem ruumi ja julgust katsetada, eksida ning seejärel kasvõi mitu korda uuesti proovida. Hea maastikuarhitekt jätab aiale aega selle kasutajatega koos kujuneda. Uusi mõtteid ja ideid on aga hea katsetada ajutiste ja teisaldatavate lahendustega, et selgitada välja, kus võiks olla meeldiv puhke-, grilli-, lastenurk või hoopis kirsipuude allee.

Samuti tasub julgemalt ümber käia elava materjali ehk haljastusega. Näiteks luua aiaruume haljastuse erineva hooldusega, tõstes sellega samaaegselt looduse elurikkust ja eripära. Kulukate ja kohtkindlate rajatiste, nagu teed, platsid, paviljonid, väikevormid, valgustus, kavandamisel võiks aga kuulata, mis asjatundjatel öelda on.

Teatud karakteriga kohad, kus on olemas kõrghaljastus või iseloomulikud kooslused, nagu näiteks niidukooslus, võsa, põnev reljeef, huvitavad miljööelemendid, suured kivid, lagunenud kivimüür ja muu taoline, ei vajagi suurt kujundamist. «Pigem tuleb tundlikult neid väärtuslikke elemente säilitades ja kujundusse kaasates uute soovidega kokku põimida,» ütleb Ong. Kui millestki olemasolevast ei anna kinni haarata, võib rohkem maastiku kujundamisega vaeva näha, et hubane välisruum siseruumi pikendusena heaks olemise kohaks muuta.

Aia kujundamine on sarnane hoone kavandamisega:

• alusta lähteülesande sõnastamisest;

• analüüsi aia praegust olukorda: mis on selle plussid ja miinused;

• leia aia eesmärk – kellele kujundatud, kui tihti seda kasutada kavatsetakse, milliseid tegevusi selles rakendatakse;

• tee selgeks, kas saad üksipäini hakkama või vajad teatud eesmärkideni jõudmiseks ka spetsialisti abi;

• projekteerima hakates alusta eskiisist;

• eskiisi loomise järel täpsusta edasise projekteerimise vajadusi ja võimalusi;

• ehitusprojekti alusel saab hakata konkreetsemaid hinnapakkumisi ja ehitajaid otsima.